Spiritual

Spiritual or Religious. Chant the slokas and ashtottara of various God and get blossom of blessings.


Durga Ashtottara English

1. om durgayai namaha
2. om shivayai namaha
3. om mahalakshmyai namaha
4. om mahagouryai namaha
5. om chandikaye namaha
6. om sarvajnayai namaha
7. om sarvalokeshayai namaha
8. om sarvakarmaphalapradayai namaha
9. om sarvateerthamayai namaha
10. om punyayai namaha
11. om devayonaye namaha
12. om ayonijaayai namaha
13. om bhumijaayai namaha
14. om nirgunayai namaha
15. om aadharashaktyai namaha
16. om aneeshvaryai namaha
17. om nirgunayai namaha
18. om niranhamkarayai namaha
19. om sarvagarvavimardhinyai namaha
20. om sarvalokapriyayai namaha
21. om vaanyai namaha
22. om sarvavidyadhidevataayai namaha
23. om parvatyai namaha
24. om devamatre namaha
25. om vaneeshayai namaha
26. om vindyavasinyai namaha
27. om shastrasyai namaha
28. om tejovatyai namaha
29. om mahamatre namaha
30. om kotisuryasamaprabhayai namaha
31. om devatayai namaha
32. om vahnirupayai namaha
33. om satejase namaha
34. om varnarupinyai namaha
35. om gunatrayayai namaha
36. om gunamadhyayai namaha:
37. om gunatrayavivarjitayai namaha
38. om karmajnanapradayai namaha
39. om kantayai namaha
40. om sarvasamharakarinyai namaha
41. om dharmajnanayai namaha
42. om dharmanistayai namaha
43. om sarvakarmavivardhitayai namaha
44. om kamakshyai namaha
45. om kamasamhartyai namaha
46. om kamakrodhavivarjitayai namaha
47. om shankaryai namaha
48. om shambhavyai namaha
49. om shantayai namaha
50. om chandrasuryagnilochanayai namaha
51. om ajapaayai namaha
52. om jayabhumishtayai namaha
53. om jaahnavyai namaha
54. om janapujitayai namaha
55. om nirakarayai namaha
56. om shastramayyai namaha
57. om nityayai namaha
58. om shubhayai namaha
59. om chandhrardhamastakayai namaha
60. om bharatyai namaha
61. om bramaryai namaha
62. om kalpayai namaha
63. om karalyai namaha
64. om krishnapingalayai namaha
65. om bramhai namaha
66. om narayanyai namaha
67. om roudryai namaha
68. om chandramrutaparisrutayai namaha
69. om jyeshtayai namaha
70. om indirayai namaha
71. om mahamayayai namaha
72. om jagatsrishtyadhikarinyai namaha
73. om bramhandakotisamsthanayai namaha
74. om kaminyai namaha
75. om kamalaalayayai namaha
76. om katyayanyai namaha
77. om kalaateetayai namaha
78. om kaalasamharakarinyai namaha
79. om yoganishtayai namaha
80. om yogigamyayai namaha
81. om yogidyeyayai namaha
82. om tapasvinyai namaha
83. om jnanapupayai namaha
84. om bhaktabhishtaphalapradayai namaha
85. om bhutatmikayai namaha
86. om bhutamatre namaha
87. om bhuteshyai namaha
88. om bhutadarinyai namaha
89. om svadhayai namaha
90. om naareemadhyagatayai namaha
91. om shadadharadivardhinyai namaha
92. om mohitamshubhadayai namaha
93. om shubhrayai namaha
94. om sookshmayai namaha
95. om maatrayai namaha
96. om niralasayai namaha
97. om nimnagayai namaha
98. om neelasamkashayai namaha
99. om nityanandayai namaha
100. om haraayai namaha
101. om paraayai namaha
102. om sarvajnanapradayai namaha
103. om anantayai namaha
104. om satyayai namaha
105. om durlabharupinyai namaha
106. om sarasvatyai namaha
107. om sarvagatayai namaha
108. om sarvabheeshtapradainyai namaha

Iti sri durga ashtottara sampoornam