Spiritual

Spiritual or Religious. Chant the slokas and ashtottara of various God and get blossom of blessings.


Kali Ashtottara Kannada

೧. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
೨. ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೩. ಓಂ ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ
೪. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
೫. ಓಂ ಕಾಮಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ
೬. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರಯೈ ನಮಃ
೭. ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
೮. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾಜೈ ನಮಃ
೯. ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ
೧೦. ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೧. ಓಂ ಕಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೨. ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
೧೩. ಓಂ ಕುಲಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೧೪. ಓಂ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೫. ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಯೈ ನಮಃ
೧೬. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೭. ಓಂ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
೧೮. ಓಂ ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೯. ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ
೨೦. ಓಂ ಕರಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
೨೧. ಓಂ ಕುಲಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ
೨೨. ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೨೩. ಓಂ ಕಾಮಾರ್ತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
೨೪. ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
೨೫. ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
೨೬. ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೨೭. ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
೨೮. ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೨೯. ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ
೩೦. ಓಂ ಕುಲಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೩೧. ಓಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ
೩೨. ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೩೩. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
೩೪. ಓಂ ಕಾಮಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ
೩೫. ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೩೬. ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೩೭. ಓಂ ಕಾಮಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೩೮. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
೩೯. ಓಂ ಕಪರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೪೦. ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ
೪೧. ಓಂ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
೪೨. ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದ್ಯೈ ನಮಃ
೪೩. ಓಂ ಕುಲಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೪೪. ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ
೪೫. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
೪೬. ಓಂ ಕುಲಿಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
೪೭. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
೪೮. ಓಂ ಕ್ರೀಂರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
೪೯. ಓಂ ಕುಲಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೫೦. ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ
೫೧. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೫೨. ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
೫೩. ಓಂ ಕಿನ್ನರ್ಯೈ ನಮಃ
೫೪. ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೫೫. ಓಂ ಕಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
೫೬. ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
೫೭. ಓಂ ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
೫೮. ಓಂ ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೫೯. ಓಂ ಕುಮುದಾಯೈ ನಮಃ
೬೦. ಓಂ ಕಾಮಜೀವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೬೧. ಓಂ ಕುಲಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ
೬೨. ಓಂ ಕೀರ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
೬೩. ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೬೪. ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
೬೫. ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
೬೬. ಓಂ ಕಾಮದೇವಕಲಾಯೈ ನಮಃ
೬೭. ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ
೬೮. ಓಂ ಕಾಮಾಂಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೬೯. ಓಂ ಕುನ್ತಾಯೈ ನಮಃ
೭೦. ಓಂ ಕುಮುದಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
೭೧. ಓಂ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ
೭೨. ಓಂ ಕಾದಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೭೩. ಓಂ ಕಮಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೭೪. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೭೫. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ
೭೬. ಓಂ ಕುಮಾರೀಗಣಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
೭೭. ಓಂ ಕುಮಾರೀರಂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ
೭೮. ಓಂ ಕುಮಾರೀವ್ರತಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
೭೯. ಓಂ ಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
೮೦. ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ
೮೧. ಓಂ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ
೮೨. ಓಂ ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾಯೈ ನಮಃ
೮೩. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
೮೪. ಓಂ ಕೋಟರ್ಯೈ ನಮಃ
೮೫. ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
೮೬. ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ
೮೭. ಓಂ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೮೮. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೮೯. ಓಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ
೯೦. ಓಂ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೧. ಓಂ ಕಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
೯೨. ಓಂ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೩. ಓಂ ಕಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೪. ಓಂ ಕಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೫. ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ
೯೬. ಓಂ ಕುತ್ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ
೯೭. ಓಂ ಕಲಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
೯೮. ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
೯೯. ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೦. ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ದ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೧. ಓಂ ಕುಮ್ಭಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೨. ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೩. ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೪. ಓಂ ಕೋಕನದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೫. ಓಂ ಕಾನ್ತಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೬. ಓಂ ಕಾನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೭. ಓಂ ಕಠಿನಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೮. ಓಂ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ