Spiritual

Spiritual or Religious. Chant the slokas and ashtottara of various God and get blossom of blessings.


Sita Ashtottara English

1. om janak kanandinyai namah
2. om lokajananyai namah
3. om jayavriddhidayai namah
4. om jayodvahapriyayai namah
5. om ramayai namah
6. om lakshmyai namah
7. om janakakanyakayai namah
8. om rajivasarvasvaharipadadvayanchitayai namah
9. om rajatkanakamanikyatulakotivirajitayai namah
10. om manihemavichitrodyatruskarotbhasibhushanayai namah
11. om nanaratnajitamitrakanchishobhinitambinyai namah
12. om devadanavagandharvayaksharakshasasevitayai namah
13. om sakritprapannajanatasanrakshanakritatvarayai namah
14. om ekakaloditanekachandrabhaskarabhasurayai namah
15. om dwitiyatatidullasidivyapitambarayai namah
16. om trivargadiphalabhishtadayikarunyavikshanayai namah
17. om chaturvargapradanodyatkarapanjashobhitayai namah
18. om panchayajnaparanekayogimanasarajitayai namah
19. om shadgunyapurnavibhavayai namah
20. om saptatatvadidevatayai namah
21. om ashtamichandrarekhabhachitrakotbhasinasikayai namah
22. om navavaranapujitayai namah
23. om ramanandakarayai namah
24. om ramanathayai namah
25. om raghavananditayai namah
26. om ramaveshitabhavayai namah
27. om ramayattatmavaibhavayai namah
28. om ramottamayai namah
29. om rajamukhyai namah
30. om ranjitamodakuntalayai namah
31. om divyasaketanilayayai namah
32. om divyavaditrasevitayai namah
33. om ramanuvrittimuditayai namah
34. om chitrakutakritalayayai namah
35. om anusuyakritakalpayai namah
36. om analpasvantasanshritayai namah
37. om vichitramalyabharanayai namah
38. om virathamathanodyatayai namah
39. om shritapanchavatitirayai namah
40. om khadyotanakulanandayai namah
41. om kharadivadhananditayai namah
42. om mayamarichamathanayai namah
43. om mayamanushavigrahayai namah
44. om chhalatyajitasaumitryai namah
45. om chhavinirjitapankajayai namah
46. om trinikritadashagrivayai namah
47. om tranayodyatamanasayai namah
48. om hanumaddarshanapritayai namah
49. om hasyalilavisharadayai namah
50. om mudradarshanasantushtayai namah
51. om mudramudritajivitayai namah
52. om ashokavanikavasayai namah
53. om nishshokikritanirjarayai namah
54. om lankadahakasankalpayai namah
55. om lankavalayarodhinyai namah
56. om shuddhikritasantushtayai namah
57. om shumalyambaravritayai namah
58. om santushtapatisamstutayai namah
59. om santushtahridayalayayai namah
60. om shwashurastanupujyayai namah
61. om kamalasanavanditayai namah
62. om animadyashtasamsiddha namah
63. om kripavaptavibhishanayai namah
64. om divyapushpakasamrudhayai namah
65. om divishadganavanditayai namah
66. om japakusumasankashayai namah
67. om divyakshaumambaravritayai namah
68. om divyasimhasanarudhayai namah
69. om divyakalpavibhushanayai namah
70. om rajyabhishiktadayitayai namah
71. om divyayodhyadhidevatayai namah
72. om divyagandhaviliptangyai namah
73. om divyavayavasundaryai namah
74. om hayyangavinahridayayai namah
75. om haryakshaganapujitayai namah
76. om ghanasarasugandhadhyayai namah
77. om ghanakunchitamurdhajayai namah
78. om chandrikasmitasampurnayai namah
79. om charuchamikarambarayai namah
80. om yoginyai namah
81. om mohinyai namah
82. om stambhinyai namah
83. om akhilandeshwaryai namah
84. om shubhayai namah
85. om gauryai namah
86. om narayanyai namah
87. om prityai namah
88. om swahayai namah
89. om svadhayai namah
90. om shivayai namah
91. om ashritanandajananyai namah
92. om bharatyai namah
93. om varahyai namah
94. om vaishnavyai namah
95. om brahmyaih namah
96. om siddhavanditayai namah
97. om shadhadharanivasinyai namah
98. om kalakokilasallapayai namah
99. om kalahamsakanupurayai namah
100. om kshantishantyadigunashalinyai namah
101. om kandarpajananyai namah
102. om sarvalokasamaradhyayai namah
103. om saugandhasumanapriyayai namah
104. om shyamalayai namah
105. om sarvajanamangaladevatayai namah
106. om vasudhaputryai namah
107. om matangyai namah
108. om sitayai namah

Iti sita ashtottara sampoornam