Spiritual

Spiritual or Religious. Chant the slokas and ashtottara of various God and get blossom of blessings.


Sita Ashtottara Kannada

೧. ಓಂ ಜನಕನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೨. ಓಂ ಲೋಕಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
೩. ಓಂ ಜಯವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
೪. ಓಂ ಜಯೋದ್ವಾಹಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
೫. ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
೬. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
೭. ಓಂ ಜನಕಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ
೮. ಓಂ ರಾಜೀವಸರ್ವಸ್ವಹಾರಿಪಾದದ್ವಯಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
೯. ಓಂ ರಾಜತ್ಕನಕಮಾಣಿಕ್ಯತುಲಾಕೋಟಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೧೦. ಓಂ ಮಣಿಹೇಮವಿಚಿತ್ರೋದ್ಯತ್ರುಸ್ಕರೋತ್ಭಾಸಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
೧೧. ಓಂ ನಾನಾರತ್ನಜಿತಾಮಿತ್ರಕಾಂಚಿಶೋಭಿನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೨. ಓಂ ದೇವದಾನವಗನ್ಧರ್ವಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
೧೩. ಓಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನಜನತಾಸಂರಕ್ಷಣಕೃತತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
೧೪. ಓಂ ಏಕಕಾಲೋದಿತಾನೇಕಚನ್ದ್ರಭಾಸ್ಕರಭಾಸುರಾಯೈ ನಮಃ
೧೫. ಓಂ ದ್ವಿತೀಯತಟಿದುಲ್ಲಾಸಿದಿವ್ಯಪೀತಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ
೧೬. ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಾದಿಫಲಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿಕಾರುಣ್ಯವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
೧೭. ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾನೋದ್ಯತ್ಕರಪಙ್ಜಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
೧೮. ಓಂ ಪಂಚಯಜ್ಞಪರಾನೇಕಯೋಗಿಮಾನಸರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೧೯. ಓಂ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಪೂರ್ಣವಿಭವಾಯೈ ನಮಃ
೨೦. ಓಂ ಸಪ್ತತತ್ವಾದಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
೨೧. ಓಂ ಅಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರರೇಖಾಭಚಿತ್ರಕೋತ್ಭಾಸಿನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
೨೨. ಓಂ ನವಾವರಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೨೩. ಓಂ ರಾಮಾನನ್ದಕರಾಯೈ ನಮಃ
೨೪. ಓಂ ರಾಮನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
೨೫. ಓಂ ರಾಘವನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೨೬. ಓಂ ರಾಮಾವೇಶಿತಭಾವಾಯೈ ನಮಃ
೨೭. ಓಂ ರಾಮಾಯತ್ತಾತ್ಮವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ
೨೮. ಓಂ ರಾಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
೨೯. ಓಂ ರಾಜಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
೩೦. ಓಂ ರಂಜಿತಾಮೋದಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮಃ
೩೧. ಓಂ ದಿವ್ಯಸಾಕೇತನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
೩೨. ಓಂ ದಿವ್ಯವಾದಿತ್ರಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ
೩೩. ಓಂ ರಾಮಾನುವೃತ್ತಿಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೩೪. ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
೩೫. ಓಂ ಅನುಸೂಯಾಕೃತಾಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
೩೬. ಓಂ ಅನಲ್ಪಸ್ವಾನ್ತಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
೩೭. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ
೩೮. ಓಂ ವಿರಾಥಮಥನೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ
೩೯. ಓಂ ಶ್ರಿತಪಂಚವಟೀತೀರಾಯೈ ನಮಃ
೪೦. ಓಂ ಖದ್ಯೋತನಕುಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ
೪೧. ಓಂ ಖರಾದಿವಧನನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೪೨. ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಮಥನಾಯೈ ನಮಃ
೪೩. ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ
೪೪. ಓಂ ಛಲತ್ಯಾಜಿತಸೌಮಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೪೫. ಓಂ ಛವಿನಿರ್ಜಿತಪಂಕಜಾಯೈ ನಮಃ
೪೬. ಓಂ ತೃಣೀಕೃತದಶಗ್ರೀವಾಯೈ ನಮಃ
೪೭. ಓಂ ತ್ರಾಣಾಯೋದ್ಯತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
೪೮. ಓಂ ಹನುಮದ್ದರ್ಶನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
೪೯. ಓಂ ಹಾಸ್ಯಲೀಲಾವಿಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ
೫೦. ಓಂ ಮುದ್ರಾದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
೫೧. ಓಂ ಮುದ್ರಾಮುದ್ರಿತಜೀವಿತಾಯೈ ನಮಃ
೫೨. ಓಂ ಅಶೋಕವನಿಕಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
೫೩. ಓಂ ನಿಶ್ಶೋಕೀಕೃತನಿರ್ಜರಾಯೈ ನಮಃ
೫೪. ಓಂ ಲಂಕಾದಾಹಕಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ
೫೫. ಓಂ ಲಂಕಾವಲಯರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೫೬. ಓಂ ಶುದ್ಧೀಕೃತಾಸಿನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
೫೭. ಓಂ ಶುಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ
೫೮. ಓಂ ಸನ್ತುಷ್ಟಪತಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
೫೯. ಓಂ ಸನ್ತುಷ್ಟಹೃದಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
೬೦. ಓಂ ಶ್ವಶುರಸ್ತಾನುಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೬೧. ಓಂ ಕಮಲಾಸನವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೬೨. ಓಂ ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಂಸಿದ್ಧಯೈ ನಮಃ
೬೩. ಓಂ ಕೃಪಾವಾಪ್ತವಿಭೀಷಣಾಯೈ ನಮಃ
೬೪. ಓಂ ದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಕಸಂರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
೬೫. ಓಂ ದಿವಿಷದ್ಗಣವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೬೬. ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
೬೭. ಓಂ ದಿವ್ಯಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾಯೈ ನಮಃ
೬೮. ಓಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
೬೯. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಕಲ್ಪವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
೭೦. ಓಂ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತದಯಿತಾಯೈ ನಮಃ
೭೧. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೋಧ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
೭೨. ಓಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧವಿಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
೭೩. ಓಂ ದಿವ್ಯಾವಯವಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ
೭೪. ಓಂ ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ
೭೫. ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
೭೬. ಓಂ ಘನಸಾರಸುಗನ್ಧಾಢಾಯೈ ನಮಃ
೭೭. ಓಂ ಘನಕುಂಚಿತಮೂರ್ಧಜಾಯೈ ನಮಃ
೭೮. ಓಂ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಸ್ಮಿತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
೭೯. ಓಂ ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಮ್ಬರಾಯೈ ನಮಃ
೮೦. ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೮೧. ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೮೨. ಓಂ ಸ್ತಮ್ಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೮೩. ಓಂ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
೮೪. ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
೮೫. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
೮೬. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
೮೭. ಓಂ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
೮೮. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ
೮೯. ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ
೯೦. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
೯೧. ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾನನ್ದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೨. ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
೯೩. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
೯೪. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
೯೫. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
೯೬. ಓಂ ಸಿದ್ಧವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ
೯೭. ಓಂ ಷಢಾಧಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೯೮. ಓಂ ಕಲಕೋಕಿಲಸಲ್ಲಾಪಾಯೈ ನಮಃ
೯೯. ಓಂ ಕಲಹಂಸಕನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೦. ಓಂ ಕ್ಷಾನ್ತಿಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೧. ಓಂ ಕನ್ದರ್ಪಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೨. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಸಮಾರಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೩. ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಸುಮನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೪. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೫. ಓಂ ಸರ್ವಜನಮಂಗಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
೧೦೬. ಓಂ ವಸುಧಾಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೭. ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
೧೦೮. ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ

ಇತಿ ಸೀತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ