Spiritual

Spiritual or Religious. Chant the slokas and ashtottara of various God and get blossom of blessings.


Sri Rama Ashtottara Kannada

೧. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ
೨. ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
೩. ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
೪. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
೫. ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
೬. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
೭. ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
೮. ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ
೯. ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
೧೦. ಓಂ ಜೈತ್ರಾಯ ನಮಃ
೧೧. ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
೧೨. ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
೧೩. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
೧೪. ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
೧೫. ಓಂ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
೧೬. ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ
೧೭. ಓಂ ವಾಙ್ಮಿನೇ ನಮಃ
೧೮. ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ
೧೯. ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
೨೦. ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ
೨೧. ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ
೨೨. ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
೨೩. ಓಂ ಕೋಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ
೨೪. ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
೨೫. ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
೨೬. ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
೨೭. ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ
೨೮. ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
೨೯. ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
೩೦. ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಳನಾಯ ನಮಃ
೩೧. ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
೩೨. ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ
೩೩. ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
೩೪. ಓಂ ಭವರೋಗಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ
೩೫. ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
೩೬. ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
೩೭. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
೩೮. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
೩೯. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
೪೦. ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ
೪೧. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
೪೨. ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ
೪೩. ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವರ್ತನಾಯ ನಮಃ
೪೪. ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ
೪೫. ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
೪೬. ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
೪೭. ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
೪೮. ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
೪೯. ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
೫೦. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
೫೧. ಓಂ ವೃಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ
೫೨. ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
೫೩. ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ
೫೪. ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
೫೫. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ನಮಃ
೫೬. ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
೫೭. ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
೫೮. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
೫೯. ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ
೬೦. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
೬೧. ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
೬೨. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
೬೩. ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
೬೪. ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
೬೫. ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ
೬೬. ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ
೬೭. ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ
೬೮. ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ
೬೯. ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
೭೦. ಓಂ ಪರಮಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
೭೧. ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
೭೨. ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ
೭೩. ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ
೭೪. ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
೭೫. ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
೭೬. ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ
೭೭. ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ
೭೮. ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ
೭೯. ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
೮೦. ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
೮೧. ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
೮೨. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
೮೩. ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ
೮೪. ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ
೮೫. ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ
೮೬. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
೮೭. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
೮೮. ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
೮೯. ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
೯೦. ಓಂ ಪೀತವಾಸಸೇ ನಮಃ
೯೧. ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ
೯೨. ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
೯೩. ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
೯೪. ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
೯೫. ಓಂ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ
೯೬. ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
೯೭. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
೯೮. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
೯೯. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
೧೦೦. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
೧೦೧. ಓಂ ಪರಂಧಾಮ್ನೆ ನಮಃ
೧೦೨. ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ
೧೦೩. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
೧೦೪. ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ
೧೦೫. ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
೧೦೬. ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ
೧೦೭. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
೧೦೮. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ