SPIRITUAL

Rama Stotra Kannada

ಶ್ರೀ ರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುವರ್ನ್ವಾಯರತ್ನ ದೀಪಂ
ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದ ಡಾಲಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕಾರಂ ನಮಾಮಿ